نشست خبری و مراحل داوری اولین دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی