ستاد مردمی ایرج بسطامی در مناطق زلزله زده آذربایجان